အမှတ်တံဆိပ် Fiber အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ လက္ကားတံဆိပ်ပါ Fiber အထည်အလိပ်ရောင်းချသူများနှင့်စက်ရုံ